Stockmannin suoramarkkinointirekisteri

Rekisteriseloste, Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Rekisterinpitäjä

Stockmann Oyj Abp
Y-tunnus 0114162-2

Postiosoite:
PL 147
00381 Helsinki

Käyntiosoite:
Aleksanterinkatu 52 B
00100 Helsinki

Puhelin: +358 (0) 9 1211
Sähköposti: asiakaspalvelu@stockmann.com

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Kehityskoordinaattori Maija Tyvijärvi

Rekisterin nimi

Stockmann Oyj Abp:n suoramarkkinointirekisteri

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilötietolain 19§:n mukainen suoramarkkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään Stockmann Oyj Abp:n ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden suoramarkkinointiin, mukaan lukien sähköinen suoramarkkinointi, etämyyntiin, sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen taikka muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin. Markkinoinnin toteuttamiseksi ja sen kohdentamiseksi henkilötietoja voidaan käsitellä myös rekisteröityä koskevien profiilien, ryhmien tai luokitteluiden luomiseksi. Rekisterinpitäjän markkinointi voi sisältää myös rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneiden mainontaa.

Rekisterin tietosisältö

  • Rekisteröidyn nimi
  • Arvo tai ammatti
  • Ikä
  • Sukupuoli
  • Äidinkieli
  • Yksi rekisteröityyn liitettävä tunnistetieto
  • Yhteystiedot: postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
  • Suoramarkkinoinnin suostumukset ja kiellot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröidyn oma ilmoitus, kuten markkinointikilpailuun tai -kampanjaan osallistuminen, henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavat yritykset tai viranomaiset, kuten Väestörekisterikeskus, sekä Stockmann Oyj Abp:n ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden muut henkilörekisterit.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei luovuteta Stockmann-konsernin ulkopuolelle, paitsi lainsäädännön niin velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä säilytetään sähköisesti ja asianmukaisesti suojattuna ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tarkastus- korjaus- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle.

Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti yllä mainitussa osoitteessa tai Stockmann Oyj Abp:n Suomen tavaratalojen kanta-asiakaspalveluissa. Tarkastuspyyntöä henkilökohtaisesti esitettäessä on rekisteröidyllä oltava mukana henkilöllisyystodistus.

Stockmann vastaa tietojen tarkastuspyyntöihin kirjallisesti.

Jos rekisteröidyn tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää rekisterinpitäjälle pyynnön virheen korjaamiseksi.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin sekä markkinointi- tai mielipidetutkimuksiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.